Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Waarom is pacht belangrijk?

De grondgebonden landbouw heeft behoefte aan verschillende vormen van grondgebruik. Naast het eigendom is de reguliere pachtvorm de meest belangrijke gebruiksvorm voor de agrarische bedrijven. Ook is pacht een belangrijk financieringsinstrument. Pacht geeft een goede basis aan het agrarische bedrijf en de agrarische structuur in Nederland.
De BLHB staat voor behoud en zo mogelijk uitbreiding van de reguliere pacht, primair in het belang van pachters; in de optiek van de BLHB is pacht echter ook in het belang van verpachters.

Wat betekent pacht voor uw bedrijf (en voor de Nederlandse landbouw)?

De continuïteit van landbouwbedrijven is van belang voor de Nederlandse landbouw. Voor debedrijfsontwikkeling blijft pachtverlenging noodzakelijk. In het kader van de verlenging dient continuatierecht en indeplaatsstelling behouden te blijven voor de reguliere pacht.
Voor u als pachter heeft reguliere pacht uit sociaal en bedrijfsmatig oogpunt de voorkeur vanwege de zekerheid van continuatie, het terugverdienen van investeringen, indeplaatsstelling en prijstoetsing.

Waarom is loslaten van prijsbeheersing voor pacht onaanvaardbaar?

Het loslaten van regulering van de pachtprijs voor een lopende reguliere pachtovereenkomst is uit oogpunt van rechtszekerheid onaanvaardbaar. Het loslaten van prijsbeheersing voor langlopende geliberaliseerde overeenkomsten zal tot verdere verdringing van de reguliere pacht leiden en is daarom ongewenst.

Wat is de rol van pacht bij bedrijfsovername?

Bij de overname van agrarische bedrijven is (reguliere) pacht een onmisbaar instrument. Overname tegen de waarde in het vrije economische verkeer is voor een bedrijfsopvolger veelal niet haalbaar. Het is algemeen en ook fiscaal geaccepteerd dat overname tegen de agrarische waarde plaatsvindt. Deze agrarische of ‘going’ concernwaarde is die waarde waarbij exploitatie door de opvolger (nog juist) lonend is. Deze waarde wordt veelal bepaald op de waarde in verpachte staat.

Hoe staat het met het instrument pacht?

Het instrument pacht staat onder druk. De wijzigingen in de pachtwet en pachtregel in 1995 en 2007 hebben grote gevolgen voor het reguliere pachtareaal gehad en voor de agrarische bedrijven. In toenemende mate wordt de reguliere pachtvorm ter discussie gesteld. Dit onderschrijft de noodzaak om de krachten te bundelen. Collectieve belangenbehartiging is noodzakelijk.

De BLHB beschikt over een uitgebreid netwerk en heeft diverse middelen om zijn lobby uit te kunnen voeren.

Terug naar Word lid!