Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Rijksvastgoedbedrijf wijst LNV-beleid af

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) onderschrijft de onlangs gepresenteerde pachtvisie van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en neemt daardoor afstand  van het voorgestelde beleid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In tegenstelling tot deze minister wenst Rijksvastgoedbedrijf het actief uitfaseren van de reguliere pacht en het in stand houden van de geliberaliseerde pacht korter dan zes jaar.

Beleidsvoornemen LNV

Minister Schouten van LNV heeft aan het begin van haar ambtsperiode de wens uitgesproken de wijziging van het pachtstelsel aan te vatten. Dat heeft 22 maart 2019 geresulteerd in een “Hoofdlijnenbrief herziening pachtstelsel”. De minister acht het van belang dat de bestaande reguliere overeenkomsten gerespecteerd worden. Aan de huidige reguliere pacht zijn rechten voor de pachter verbonden waar zij niet aan wil tornen. De minister constateert dat de stimulans ontbreekt om langlopende overeenkomsten aan te gaan. De huidige pachtregelgeving stimuleert juist kortlopende overeenkomsten en zij acht het noodzakelijk om kortlopende overeenkomsten te ontmoedigen. Kortlopende pacht moet in de toekomst een uitzondering zijn.

RVB neemt afstand

Onlangs heeft de Federatie Particulier Grondbezit  (FPG) haar visie over de pacht bekend gemaakt. Naast de wens voor volledige contractsvrijheid aangaande pacht spreekt de FPG zich uit voor het in stand houden van de huidige kortlopende geliberaliseerde pachtovereenkomsten en het actief uitfaseren van de bestaande reguliere pachtcontracten. De FPG-visie staat haaks op het voorgestelde beleid van LNV. De pachtvisie van FPG wordt echter door RVB onderschreven.

Dat laatste verbaast het bestuur van de BLHB en is ook merkwaardig. RVB is immers, zo benadrukken vertegenwoordigers van deze dienst met enige regelmaat, vooral een uitvoerende organisatie die slechts vorm geeft aan beleidskeuzen welke op andere plaatsen binnen de rijksoverheid worden gemaakt. Daarnaast geldt het beginsel van eenheid van kabinetsbeleid.

Opheldering staatssecretaris Knops

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een van de grote verpachters van landbouwgrond in Nederland waarvoor de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. 

Aangezien de minister van LNV de eerst verantwoordelijke is voor het pachtbeleid, maar staatssecretaris Knops de verantwoordelijke bewindspersoon voor het RVB is, wenst het bestuur van de BLHB opheldering  te verschaffen in deze zaak. Een afschrift van deze brief zullen wij aan de minister van LNV, alsook aan de leden van de Vaste Kamercommissie van LNV zenden.

Voor vragen en reactie: Hans Meijer, wnd. voorzitter BLHB Mobiele nummer: 06-41208080