Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Onderzoek rendement reguliere pacht

In september 2020 is Remco Swart gestart met een afstudeeropdracht waarin hij het reële rendement van de verpachter over de laatste dertig jaar onderzoekt. LTO en BLHB hebben gezamenlijk deze onderzoeksopdracht geïnitieerd. 

Afstudeeropdracht

De minister wenst het pachtstelsel te herzien en LTO Nederland en de BLHB zijn als belangenbehartigers direct bij de vernieuwing van het pachtstelsel betrokken. In de aanloop van deze herziening zijn al vele discussies over het rendement voor de verpachter en de pachter gevoerd. LTO en de BLHB vinden het noodzakelijk dat hier nader onderzoek naar wordt uitgevoerd, omdat vaak politieke argumenten worden gebruikt die niet tot de gewenste duidelijkheid leiden. 

Het is van belang dat meer inzicht in deze rendementen wordt verkregen zodat het ministerie van LNV de uitkomsten van dit onderzoek voor de herziening van het pachtstelsel kan gebruiken. Ook is het van belang dat Tweede Kamerleden van deze uitkomsten op de hoogte worden gesteld.

Het onderzoek concentreert zich op het rendement van reguliere pacht van grond. De opdracht voor het onderzoek is dan om het reële rendement van de pachter en verpachter te berekenen over de laatste dertig jaar. In het berekenen van het rendement voor de verpachter moeten de directe en indirecte opbrengsten worden meegenomen. Dit houdt in de jaarlijkse pachtprijzen, de waardevermeerdering van de grond en de inkomsten uit gebruiksrechten zoals melk- en suikerquota en fosfaatrechten. 

Ook is het wenselijk dat meer inzicht ontstaat in de relatie tussen de pachtprijzen en de prijsontwikkeling van de belangrijkste agrarische producten zoals melk, vlees, graan en aardappelen. Het berekenen van het rendement van de verpachter heeft echter prioriteit.

Onderzoek objectief en onafhankelijk 

Wageningen University Research is verzocht om deze opdracht uit te voeren. Remco Swart, 24 jaar en afkomstig van een melkveehouderijbedrijf in Noord-Holland, is inmiddels voor zijn afstudeeropdracht gestart met het onderzoek. 

Het onderscheiden van de verschillende groepen verpachters is een onderdeel van het onderzoek. Veel groepen verpachters met aanzienlijke arealen zijn niet belastingplichtig of hebben een dusdanig belastingregime dat nauwelijks belasting wordt betaald over de opbrengsten van pachtprijzen en productiequota en de toename van de waarde van de grond. Ook is het van belang dat het rendement van verpachten met andere beleggingen en sparen wordt vergeleken. 

Het ontwikkelen van een methode die het rendement op grond vaststelt is voor alle betrokkenen van groot belang, zodat bij discussies over het rendement voortaan alleen steekhoudende argumenten worden gebruikt.